Saturday, December 1, 2012

NGOMILE


  Ngomile


Nsengwakazi okukade yayibancelisa
Ngiphuzise kwelimvemve
Ngiphuzise kolumnandi uju
Ngiph’ engingenakuliphucwa muntu
Oluyifa laphakade

Mangaki amankonyane osuwancelisile
Mingaki imivemve owayincelisa maqede yavulek’izingqondo
Nsengwakazi ngikanye nemivemve yakho
Ngikhuhlwe inkungu yokungazi
Ngiphuzise kolwamaqhawe akho

Ngihole ngengalo uze uyongingenisa ezikhungweni zenzululwazi
Lapho ngiyotshakadula izinkalo namathafa
Ngitshakadule ubusuku nemini
Ngizilungisel’ukunqoba ubumnyama
Ngiphume sengihlomis’okukaNodumehlezi kaMenzi

No comments:

Post a Comment